TENNIS

    EIMIE NEGRO

    $120,000

      SAIDY

      $125,000